Available courses

Desde a Comisión de Ética e Deontoloxía (CED) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia vense constatando que unha das áreas que motiva máis queixas e consultas é a referida á atención a menores e as súas familias. Aproximadamente o 95% das consultas e queixas que se realizan ante a Comisión de Ética e Deontoloxía están relacionadas con aspectos de: permisos de intervención e avaliación con un/unha menor, consentimento e información aos proxenitores, dereitos dos proxenitores de solicitar e que se lles de información e informes, dualidade nas funcións do/a psicólogo/a (o/a psicólogo/a que fai clínica versus o pericial), informes inadecuados, etc.

Somos conscientes que a psicoloxía é unha profesión cada vez máis, socialmente, exposta, o noso traballo con un maior grao de responsabilidade e de que tomamos decisións moi significativas para a vida das persoas que atendemos e aos seus familiares. Neste sentido a abordaxe co/ca menor é máis sensible e con repercusións e consecuencias que fan que dito traballo sexa “observado”, instumentalizado e calificado con coidado por pais e nais en litixios, avogados, xuíces, etc. Todo isto fai que o psicólogo e psicóloga se atope con dilemas que non sabe resolver, ou dos cales nin sequera é consciente, o que leva a actuacións incorrectas desde o punto de vista deontolóxico.

Por todo elo, e tendo en conta que un dos obxectivos da Comisión de Ética e Deontoloxía do COPG é a docencia, considerase de gran utilidade que os psicólogos e psicólogas coñezan todos estes aspectos e que lles serva de utilidade para poder levar a cabo un mellor traballo.

Os obxectivos deste curso é que o alumnado coñeza os aspectos ético-deontolóxicos que se presentan no traballo con menores e as súas familias: resolución de dilemas éticos, o consentimento informado segundo a idade do/a menor, relacións con pais separados e cómo proceder, procedemento de actuación cando un dos pais ten aberto proceso xudicial por violencia familiar, intervención e avaliación do/a menor, confidencialidade, elaboración de informes que cumpran as normas deontolóxicas, o informe clínico versus o informe pericial, problemas coa dualidade de funcións do/a psicólogo/a na abordaxe dun caso, etc.

O Grupo de Psicoloxía Perinatal da  Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o 28 de novembro de 2020 o Curso "Introducción á Psicoloxía Perinatal".

Os obxectivos da formación son:
- Dar a coñecer o eido da Psicoloxía Perinatal dentro da Psicoloxía e profesións afíns.
- Ofrecer un marco teórico no que poder definir a Psicoloxía Perinatal.
- Expoñer os ámbitos de aplicación e o traballo en rede coma un recurso esencial dentro da Psicoloxía Perinatal.
- Achegar información que poña o foco na importancia da prevención, acompañamento e intervención no período vital que abrangue (e máis alá dentro do ciclo vital).
- Xerar un debate que poida manifestar a importancia da Psicoloxía Perinatal como materia dentro das áreas clínica, social e educativa.

O Grupo de Psicoloxía Perinatal da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Introdución á Psicoloxía Perinatal”, que se celebrará a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG o 28 de novembro de 2020.

Entre os obxectivos do curso están o de dar a coñecer o eido da Psicoloxía Perinatal dentro da Psicoloxía e profesións afíns, expoñer os ámbitos de aplicación e o traballo en rede coma un recurso esencial e achegar información que poña o foco na importancia da prevención, acompañamento e intervención no período vital que abrangue.


O ‘I FORO DE EMPREGABILIDADE, EMPREGO E EMPRENDEMENTO EN PSICOLOXÍA’ (#Foro3EP) vai dirixido a todas as colexiadas e colexiados, así como e tamén ao estudantado da Fac. de Psicoloxía da USC.

Este evento vaise celebrar presencialmente o 13 de marzo na Fac. de Psicoloxía, e ten como obxectivo principal crear un espazo de encontro e oportunidades para profesionais colexiados/as e estudantes, no que explorar diversas opcións de carreira profesional, fomentar iniciativas de emprendemento e abrir novos campos de intervención mediante a práctica innovadora na nosa disciplina.

Esta primeira edición, cunha duración estimada de 2h, desenvolverase a través de distintos relatorios e conferencias de 15-20 min e unha mesa redonda final para abordar diferentes cuestións de relevancia na orientación profesional (p. ex., como superar un proceso de selección de persoal). Ademais, contaremos coa participación de todas as seccións ás seccións, comisións, grupos de traballo, e programas do COPG a través dun foro de dúbidas no portal de teleformación do COPG, que manteremos activo até o 20 de marzo. As persoas interesadas poden trasladar preguntas concretas que distribuiremos, segundo o seu contido, ao órgano do COPG máis axeitado.

A Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións (PTO), en colaboración coa Confederación de Empresario de La Coruña (CEC), organizou o pasado 9 de xuño un seminario web sobre o teletraballo onde, a partir da experiencia de diferentes organizacións que levan xa anos de implantación, explicáronse as súas principais vantaxes e dificultades, suxeríronse pautas para a súa correcta xestión, e ofrecéronse algúns exemplos e pequenos trucos para aproveitar todo o seu potencial produtivo.

Nesta actividade reprodúcese o gravación do webinar para todas aquelas personas interesadas que non puideron asistir o día da súa emisión en directo.

A expresión preferente que se vai tomar neste obradoiro será a de “perfil criminolóxico”, aínda que o termo máis estendido é o de “perfil do delincuente” ou “profiling”. A preferencia pola expresión de criminolóxico ven da idea de que un bo perfil esixe o coñecemento aplicado e integrado das ciencias do crime, entre as que a Psicoloxía adquire un indudable protagonismo. Por outra parte, moitas das actividades do perfilador van máis alá de suxerir a descrición da personalidade do sospeitoso dun crime ou unha serie de crimes, senón que tamén debemos ser capaces de valorar a probabilidade de que volva actuar ou a súa perigosidade; suxerir novas vías de traballo aos investigadores e investigadoras policiais, por exemplo, vinculando crimes diversos cometidos supostamente por un/ha mesmo/a autor/a ou, incluso, estimar onde pode ter a súa  residencia e/ou base de operacións para cometer os seus delitos.

A expresión preferente que se vai tomar neste obradoiro será a de “perfil criminolóxico”, aínda que o termo máis estendido é o de “perfil do delincuente” ou “profiling”. A preferencia pola expresión de criminolóxico ven da idea de que un bo perfil esixe o coñecemento aplicado e integrado das ciencias do crime, entre as que a Psicoloxía adquire un indudable protagonismo. Por outra parte, moitas das actividades do perfilador van máis alá de suxerir a descrición da personalidade do sospeitoso dun crime ou unha serie de crimes, senón que tamén debemos ser capaces de valorar a probabilidade de que volva actuar ou a súa perigosidade; suxerir novas vías de traballo aos investigadores e investigadoras policiais, por exemplo, vinculando crimes diversos cometidos supostamente por un/ha mesmo/a autor/a ou, incluso, estimar onde pode ter a súa  residencia e/ou base de operacións para cometer os seus delitos.


Proporcionar unha visión socio-xurídica do delito da trata con fins de explotación sexual desde unha

perspectiva de xénero e de dereitos humanos.

Analizar o continuo entre trata, explotación sexual e prostitución. Identificar aos axentes implicados. Razonar

sobre os discursos e motivacións dos consumidores de sexo de pago.

Examinar riscos para a saúde e consecuencias nas mulleres vítimas de trata sexual.

Definir pautas de actuación e cara á detección, identificación e protección das vítimas. Coñecer os recursos

existentes en Galicia.

A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, ao amparo do Proxecto de Estado contra a Violencia de Xénero, en colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, consideran imprescindible ofrecer unha formación específica en materia de xénero, dirixida aos e ás profesionais que exercen no ámbito da saúde (Psicólogos/as Especialistas en Psicoloxía Clínica, Psicólogos/as Xerais Sanitarios/as e Psicólogos/as habilitados pola Consellería de Sanidade para o exercicio de actividades sanitarias).

A formación en materia de xénero é esencial para previr, detectar e intervir nas situacións de violencia de xénero, pero tamén en todos os trastornos de saúde mental nos que incide a construción social de xénero, con todas as súas implicacións (expectativas, roles, estereotipos de xénero).

As boas prácticas en materia de xénero contribúen a unha mellor atención á saúde mental das mulleres e menores e por tanto a mellorar a súa saúde dun modo integral, repercutindo isto de un modo moi positivo na comunidade.

Esta formación está encamiñada a facilitar unha formación básica e especializada en xénero, violencia de xénero e perspectiva de xénero, dirixido a profesionais da psicoloxía no ámbito da saúde co obxectivo de facilitar a integración dunha mirada de xénero que nos permita desde a nosa vida e o noso ámbito profesional superar a inequidade (Desigualdades innecesarias, evitables e inxustas) e deste modo atender ao carácter ético asociado ca xustiza social e DDHH.O obxectivo desta sesión formativa é analizar a realidade dos psicólogos e psicólogas nos servizos de maiores e, asímesmo, revisar as funcións dos/as profesionais da psicoloxía nos centros de maiores e como se tivo que adaptar á nova realidade durante e despois da COVID-19.

"A participación cidadá fronte á crise ecolóxica"

PROGRAMA

1. A intervención psicosocial para mitigar os problemas ambientais .

2. O caso da ONG "Amigos da terra". Consulta sobre necesidades. Posibles solucións.

3. Debate.


OBXECTIVO

Manifestar a importancia do potencial das intervencións psicosociais para frear os problemas ambientais.


DOCENTE

CRISTINA GÓMEZ ROMÁN, (G-6106)

Profesora axudante doutora do Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

Membro do Grupo de Investigación COSOYPA e do Instituto CRETUS.

O Grupo de Traballo de Psicólogos/as dos CIM da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG organiza o Seminario "Introdución á Terapia Centrada na Compaixón" o 26 de outubro e 2020, impartido por Ana Isabel Martínez Arranz, psicóloga habilitada para o exercicio de actividades sanitarias, terapeuta familiar e psicóloga de emerxencias  acreditada polo Consejo General de la Psicología.

Trátase dunha formación teórico-práctica de aproximación á terapia centrada na compaixón de Paul Gilbert. Realizaranse prácticas de mindfulness e compaixón.


A Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza os días 17 e 31 de outubro a Actividade formativa "O apego desde o contexto de protección á infancia".

Trátase dunha actividade titorizada con exposición teórica, visualización de vídeos e exercicios prácticos de valoración e intervención do sistema de apego.


Tratarase dun seminario cunha metodoloxía teórico-práctica de aproximación á Terapia Centrada na Compaixón de Paul Gilbert onde se realizarán prácticas de mindfulness e compaixón.


Ao longo do confinamento, as oito da tarde convertéronse nunha hora de agradecemento, de recoñecemento, de solidariedade e de comunidade. Desde a Vogalía de Formación do COPG deseñamos un ciclo con 7 webinars ao longo de dúas semanas no que compañeiros e compañeiras colexiadas compartirán recursos que desenvolveron no contexto da pandemia e que poden ser de utilidade. 

Todos os webinars darán comezo ás 20:00h.


A vogalía de formación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso "Introdución á teleasistencia psicolóxica" os días 29 de outubro; 5, 19 e 26 de novembro de 2020.

O obxectivo desta formación é que as persoas participantes adquiran coñecementos básicos para a práctica da teleasistencia psicolóxica, familiarizarse co funcionamento e os recursos que ofrecen as plataformas web para o desenvolvemento de terapia online, afondar nas consideracións éticas e legais da práctica profesional telemática e potenciar o desenvolvemento profesional continuo.


O 6 e 7 de novembro de 2020 celebrarase o Curso "Abordaxe da dependencia interpersonal e os problemas de apego en adultos", organizado polos programas de atención psicolóxica do COPG de Atención a Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero e Abramos o Círculo.

Será impartido por Arun Mansukhani, Psicólogo Especialista en Psicoloxía Clínica, Sexólogo,  Consultor Europeo e facilitador de EMDR. Desde 1994 Psicólogo Clínico tratando problemas de ansiedade, depresión, celos, trauma psicolóxico, dependencia emocional, parella e comunicación. Na actualidade subdirector do Instituto Andaluz de Sexoloxía e Psicoloxía (Málaga).

Como obxectivo principal desta formación destácase a necesidade de mostrar como intervir coa dependencia interpersoal e cos problemas de apego en adultos. 

Resáltase como obxectivo específico a necesidade de mostrar a dependencia emocional e os patróns de vinculación patolóxica como problema clínico e social; a análise da relación existente entre os patróns de vinculación en adultos e os diferentes estilos de apego; e por último a intervención psicolóxica necesaria neste tipo de casos.

O desenvolvemento do programa será teórico-práctico. Ilustrando con vídeos as intervencións nestes casos para axudar na comprensión e a conceptualización, estimulando así a reflexión e a participación a través do intercambio de experiencias.


O 19 de setembro de 2020 celebrarase dentro do plan formativo anual da Quenda de Garda Psicolóxica Especializada e Permanente para mulleres e fillos e fillas menores que sofren violencia de xénero en Galicia do COPG a formación de traballo interna online "A perspectiva de traballo na Quenda desde o punto de vista da avogacía.

Será impartido por Cecilia Barros Díaz, asesora xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e integrante da Quenda de oficio de Avogados en Violencia de Xénero


O Grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza a Sesión formativa "Atención e movementos oculares", impartida por Manuel José Blanco Rial, Profesor de psicoloxía experimental na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela e Especialista no deseño de probas psicofísicas para a avaliación da percepción e atención visual.

O obxectivo desta sesión formativa é explicar os fundamentos da técnica do eye-tracking ( o seguimento ocular) e a súa aplicación no ámbito da psicoloxía, con especial referencia á condución de vehículos e o exame psicotécnico.

Estudaranse cales son as caractarísticas xerais das probas baseadas no eye-tracking que actualmente parecen máis idóneas para a avaliación da atención humana: a tarefa antisacada. Non se tratarán teorías nin os aspectos históricos do problema

O Grupo de Intervención Psicolóxica en Emerxencias e Catástrofes (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, organiza o sábado 17 de outubro o Curso "Atención psicolóxica telefónica", dirixido aos/ás seus/súas integrantes.

Impartido por Lourdes Fernández Marquez, psicóloga sanitaria experta en psicoloxía de intervención en crise e emerxencias, o curso ten como obxectivo adquirir por parte das persoas asistentes as habilidades e ferramentas fundamentais para abordar a intervención telefónica e online, seguindo un esquema dos aspectos relevantes a explorar, valorar e intervir segundo o tipo de chamada e vendo o enfoque a adoptar ante as demandas máis habituais na actual situación.

O sábado 14 de novembro de 2020, en horario de 09:30 a 13:30 horas, celebrarase o Curso “Multiculturalidade e intervención psicolóxica en situacións de emerxencia”, organizado polo Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Trátase dunha formación só para os psicólogos e psicólogas integrantes do GIPCE.

O curso ten como obxectivo adquirir os coñecementos básicos sobre as diversas culturas e relixións e ofrecer pautas que nos permitan desenvolver o noso traballo nunha intervención como psicólogos e psicólogas de emerxencias desde o respecto aos rituais e costumes de cada cultura e/ou relixión.


Os obxectivos desta formación son adquirir os coñecementos e as habilidades básicas da intervención psicolóxica enemerxencias, así como coñecer os aspectos básicos do funcionamento do GIPCE.

Segundo establece o Regulamento do Servizo de Mediación en Asuntos Civís e Mercantís do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) no seu artigo 18 de Requisitos para a inscrición no Rexistro de Mediadores e Mediadoras do COPG, apartado c), é obrigatorio realizar un seminario práctico anual de catro horas para continuar no listado. 

A Comisión Intersectorial de Mediación do COPG organiza para os días 23 de outubro e 6 e 20 de novembro de 2020 en horario de 16:30 a 19:10 o Curso de actualización para mediadores/as: “Modelo de competencia: un modelo práctico de aplicación da mediación”.


PROGRAMA

MÓDULO 1. INTRODUCIÓN AO MODELO DE COMPETENCIA.

  • Venres, 23 de outubro de 2020; 16:30 h.
  • Docente: José Ángel Galán Torrecilla.

MÓDULO 2. O PRIMEIRO ENCONTRO: CLAVE PARA A CONFIANZA NA MEDIACIÓN.

  • Venres, 6 de novembro de 2020; 16:30 h.
  • Docente: Sacramento Barba Maroto.

MÓDULO 3. A COMEDIACIÓN DESDE O MODELO DE COMPETENCIA.

  • Venres, 20 de novembro de 2020; 16:30 h.
  • Docente: Francisco Iglesias Miranda.

PROGRAMA 

O 18 de xuño o Grupo de Traballo de Autocoidado do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organizou na Casa Europa en Santiago de Compostela o «Programa presencial intensivo de adestramento no cultivo da compaixón». Un curso intensivo deseñado para as persoas que non dispoñen do tempo preciso para participar no curso de 8 semanas.

O curso, deseñado para desenvolver as calidades de compaixón, a empatía e o amor cara a un/ha mesmo/a e cara aos demais, vai dirixido a colexiados e colexiadas do COPG e a persoas non colexiadas.