Available courses

O Grupo de Psicoloxía Perinatal da  Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o 28 de novembro de 2020 o Curso "Introducción á Psicoloxía Perinatal".

Os obxectivos da formación son:
- Dar a coñecer o eido da Psicoloxía Perinatal dentro da Psicoloxía e profesións afíns.
- Ofrecer un marco teórico no que poder definir a Psicoloxía Perinatal.
- Expoñer os ámbitos de aplicación e o traballo en rede coma un recurso esencial dentro da Psicoloxía Perinatal.
- Achegar información que poña o foco na importancia da prevención, acompañamento e intervención no período vital que abrangue (e máis alá dentro do ciclo vital).
- Xerar un debate que poida manifestar a importancia da Psicoloxía Perinatal como materia dentro das áreas clínica, social e educativa.

Desde a Comisión de Ética e Deontoloxía (CED) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia vense constatando que unha das áreas que motiva máis queixas e consultas é a referida á atención a menores e as súas familias. Aproximadamente o 95% das consultas e queixas que se realizan ante a Comisión de Ética e Deontoloxía están relacionadas con aspectos de: permisos de intervención e avaliación con un/unha menor, consentimento e información aos proxenitores, dereitos dos proxenitores de solicitar e que se lles de información e informes, dualidade nas funcións do/a psicólogo/a (o/a psicólogo/a que fai clínica versus o pericial), informes inadecuados, etc.

Somos conscientes que a psicoloxía é unha profesión cada vez máis, socialmente, exposta, o noso traballo con un maior grao de responsabilidade e de que tomamos decisións moi significativas para a vida das persoas que atendemos e aos seus familiares. Neste sentido a abordaxe co/ca menor é máis sensible e con repercusións e consecuencias que fan que dito traballo sexa “observado”, instumentalizado e calificado con coidado por pais e nais en litixios, avogados, xuíces, etc. Todo isto fai que o psicólogo e psicóloga se atope con dilemas que non sabe resolver, ou dos cales nin sequera é consciente, o que leva a actuacións incorrectas desde o punto de vista deontolóxico.

Por todo elo, e tendo en conta que un dos obxectivos da Comisión de Ética e Deontoloxía do COPG é a docencia, considerase de gran utilidade que os psicólogos e psicólogas coñezan todos estes aspectos e que lles serva de utilidade para poder levar a cabo un mellor traballo.

Os obxectivos deste curso é que o alumnado coñeza os aspectos ético-deontolóxicos que se presentan no traballo con menores e as súas familias: resolución de dilemas éticos, o consentimento informado segundo a idade do/a menor, relacións con pais separados e cómo proceder, procedemento de actuación cando un dos pais ten aberto proceso xudicial por violencia familiar, intervención e avaliación do/a menor, confidencialidade, elaboración de informes que cumpran as normas deontolóxicas, o informe clínico versus o informe pericial, problemas coa dualidade de funcións do/a psicólogo/a na abordaxe dun caso, etc.

A Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións (PTO), en colaboración coa Confederación de Empresario de La Coruña (CEC), organizou o pasado 9 de xuño un seminario web sobre o teletraballo onde, a partir da experiencia de diferentes organizacións que levan xa anos de implantación, explicáronse as súas principais vantaxes e dificultades, suxeríronse pautas para a súa correcta xestión, e ofrecéronse algúns exemplos e pequenos trucos para aproveitar todo o seu potencial produtivo.

Nesta actividade reprodúcese o gravación do webinar para todas aquelas personas interesadas que non puideron asistir o día da súa emisión en directo.

Proporcionar unha visión socio-xurídica do delito da trata con fins de explotación sexual desde unha

perspectiva de xénero e de dereitos humanos.

Analizar o continuo entre trata, explotación sexual e prostitución. Identificar aos axentes implicados. Razonar

sobre os discursos e motivacións dos consumidores de sexo de pago.

Examinar riscos para a saúde e consecuencias nas mulleres vítimas de trata sexual.

Definir pautas de actuación e cara á detección, identificación e protección das vítimas. Coñecer os recursos

existentes en Galicia.

A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, ao amparo do Proxecto de Estado contra a Violencia de Xénero, en colaboración co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, consideran imprescindible ofrecer unha formación específica en materia de xénero, dirixida aos e ás profesionais que exercen no ámbito da saúde (Psicólogos/as Especialistas en Psicoloxía Clínica, Psicólogos/as Xerais Sanitarios/as e Psicólogos/as habilitados pola Consellería de Sanidade para o exercicio de actividades sanitarias).

A formación en materia de xénero é esencial para previr, detectar e intervir nas situacións de violencia de xénero, pero tamén en todos os trastornos de saúde mental nos que incide a construción social de xénero, con todas as súas implicacións (expectativas, roles, estereotipos de xénero).

As boas prácticas en materia de xénero contribúen a unha mellor atención á saúde mental das mulleres e menores e por tanto a mellorar a súa saúde dun modo integral, repercutindo isto de un modo moi positivo na comunidade.

Esta formación está encamiñada a facilitar unha formación básica e especializada en xénero, violencia de xénero e perspectiva de xénero, dirixido a profesionais da psicoloxía no ámbito da saúde co obxectivo de facilitar a integración dunha mirada de xénero que nos permita desde a nosa vida e o noso ámbito profesional superar a inequidade (Desigualdades innecesarias, evitables e inxustas) e deste modo atender ao carácter ético asociado ca xustiza social e DDHH.A Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza os días 17 e 31 de outubro a Actividade formativa "O apego desde o contexto de protección á infancia".

Trátase dunha actividade titorizada con exposición teórica, visualización de vídeos e exercicios prácticos de valoración e intervención do sistema de apego.


Tratarase dun seminario cunha metodoloxía teórico-práctica de aproximación á Terapia Centrada na Compaixón de Paul Gilbert onde se realizarán prácticas de mindfulness e compaixón.


A vogalía de formación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso "Introdución á teleasistencia psicolóxica" os días 29 de outubro; 5, 19 e 26 de novembro de 2020.

O obxectivo desta formación é que as persoas participantes adquiran coñecementos básicos para a práctica da teleasistencia psicolóxica, familiarizarse co funcionamento e os recursos que ofrecen as plataformas web para o desenvolvemento de terapia online, afondar nas consideracións éticas e legais da práctica profesional telemática e potenciar o desenvolvemento profesional continuo.


O 6 e 7 de novembro de 2020 celebrarase o Curso "Abordaxe da dependencia interpersonal e os problemas de apego en adultos", organizado polos programas de atención psicolóxica do COPG de Atención a Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero e Abramos o Círculo.

Será impartido por Arun Mansukhani, Psicólogo Especialista en Psicoloxía Clínica, Sexólogo,  Consultor Europeo e facilitador de EMDR. Desde 1994 Psicólogo Clínico tratando problemas de ansiedade, depresión, celos, trauma psicolóxico, dependencia emocional, parella e comunicación. Na actualidade subdirector do Instituto Andaluz de Sexoloxía e Psicoloxía (Málaga).

Como obxectivo principal desta formación destácase a necesidade de mostrar como intervir coa dependencia interpersoal e cos problemas de apego en adultos. 

Resáltase como obxectivo específico a necesidade de mostrar a dependencia emocional e os patróns de vinculación patolóxica como problema clínico e social; a análise da relación existente entre os patróns de vinculación en adultos e os diferentes estilos de apego; e por último a intervención psicolóxica necesaria neste tipo de casos.

O desenvolvemento do programa será teórico-práctico. Ilustrando con vídeos as intervencións nestes casos para axudar na comprensión e a conceptualización, estimulando así a reflexión e a participación a través do intercambio de experiencias.


O 19 de setembro de 2020 celebrarase dentro do plan formativo anual da Quenda de Garda Psicolóxica Especializada e Permanente para mulleres e fillos e fillas menores que sofren violencia de xénero en Galicia do COPG a formación de traballo interna online "A perspectiva de traballo na Quenda desde o punto de vista da avogacía.

Será impartido por Cecilia Barros Díaz, asesora xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e integrante da Quenda de oficio de Avogados en Violencia de Xénero


O Grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza a Sesión formativa "Atención e movementos oculares", impartida por Manuel José Blanco Rial, Profesor de psicoloxía experimental na Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela e Especialista no deseño de probas psicofísicas para a avaliación da percepción e atención visual.

O obxectivo desta sesión formativa é explicar os fundamentos da técnica do eye-tracking ( o seguimento ocular) e a súa aplicación no ámbito da psicoloxía, con especial referencia á condución de vehículos e o exame psicotécnico.

Estudaranse cales son as caractarísticas xerais das probas baseadas no eye-tracking que actualmente parecen máis idóneas para a avaliación da atención humana: a tarefa antisacada. Non se tratarán teorías nin os aspectos históricos do problema

O Grupo de Intervención Psicolóxica en Emerxencias e Catástrofes (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, organiza o sábado 17 de outubro o Curso "Atención psicolóxica telefónica", dirixido aos/ás seus/súas integrantes.

Impartido por Lourdes Fernández Marquez, psicóloga sanitaria experta en psicoloxía de intervención en crise e emerxencias, o curso ten como obxectivo adquirir por parte das persoas asistentes as habilidades e ferramentas fundamentais para abordar a intervención telefónica e online, seguindo un esquema dos aspectos relevantes a explorar, valorar e intervir segundo o tipo de chamada e vendo o enfoque a adoptar ante as demandas máis habituais na actual situación.